Všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNOK I.

PREDMET VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky, na základe ktorých  3D GOLD s.r.o.,so sídlom Hradská 20703/3x 82107 Bratislava-Vrakuňa (ďalej len Predajca) predáva Kupujúcim brúsené diamanty, šperky a spotrebný tovar.
2.    Všeobecné obchodné podmienky sa riadia Zákonom č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

ČLÁNOK II.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDAJCU

1.    Predajca má povinnosť vybaviť objednávku po uhradení zálohy Kupujúcim, v zmysle vystavenej zálohovej faktúry (predfaktúry), ktorú Predajca doručí Kupujúcemu v písomnej, alebo elektronickej podobe. Objednávka bude vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní – vzťahuje sa na dodanie diamantov alebo služby, resp. najneskôr do 60 kalendárnych dní – vzťahuje sa na výrobu šperkov na objednávku. Lehota sa počíta od prvého dňa nasledujúceho po dni pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.    
2.    Objednávka sa stáva záväznou pre Predávajúceho jej písomným doručením Predávajúcemu, poštou, e-mailom, prostredníctvom e-shopu a zároveň jej uhradením Kupujúcim, v zmysle bodu 1.. Vystavenie a doručenie zálohovej faktúry Kupujúcemu sa považuje za potvrdenie objednávky. Zálohová faktúra je odoslaná na e-mailovou adresu zákazníka (Kupujúceho), ak nie je dohodnuté iné.
3.    Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky Kupujúceho v prípade, že Kupujúcim objednaný tovar, službu nie je schopný Predávajúci dodať. V prípade odmietnutia objednávky Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní vráti Kupujúcemu prijatú platbu v zmysle zálohovej faktúry. Predajca o odmietnutí objednávky  zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho informáciu o nemožnosti plnenia.
4.    Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky pokiaľ je zadaná doručovacia adresa adresáta zjavne nesprávna alebo pochybná, resp. by jej vybavením mohlo dôjsť k porušovaniu zákonov platných v SR alebo EÚ.  O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu Kupujúceho.
5.    Predávajúci sa riadi pri vybavovaní objednávok Zákonom č.297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky objednávky, ktoré sú podozrivé, resp. by ich realizáciou mohlo dôjsť k porušeniu Zákona č.297/2008.
6.    Predávajúci má právo požadovať pred uzatvorením obchodného vzťahu predloženie dokladu, v zmysle ktorého je možné overiť totožnosť Kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje na požiadanie Predávajúceho legitimovať sa hodnoverným dokladom. Predávajúci takto postupuje v zmysle Zákona č.297/2008.
7.    Predajca nezodpovedá za škodu spôsobenú pri doručovaní zásielky tretími stranami – kuriér, pošta. Predajca zásielku povinne poisťuje na hodnotu podľa podmienok poskytovateľa kuriérskej služby.

ČLÁNOK III.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1.    Kupujúci uvedie správnu poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.
2.    Kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzne objednaný a doručený tovar.
3.    Kupujúci má právo odoslanú objednávku pred uhradením zálohy na základe zálohovej faktúry zrušiť, oznámením o storne objednávky na e-mailovú adresu Predajcu.
4.    Kupujúci má právo záväznú objednávku (objednávka, ktorá bola uhradená v zmysle zálohovej faktúry) zrušiť pred dodaním tovaru. V takom prípade bude uhradená záloha vrátená do 3 pracovných dní Kupujúcemu, pričom bude účtovaný storno poplatok 25 % z celkovej sumy zaplatenej zálohy. Storno poplatok kryje náklady Predajcu, ktoré súvisia s vybavením objednávky, t.j. poistné, prepravné, bankové poplatky, kurzové rozdiely, straty z precenenia, náklady na financovanie skladových zásob, náklady súvisiace s následným predajom.
5.    Kupujúci má právo prebratý tovar vrátiť bez udania dôvodu (odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku) do 14 kalendárnych dní od prebratia tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť doručené Predávajúcemu v písomnej forme. Lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni prevzatia tovaru.
6.    Predávajúci v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 4. Vráti kúpnu cenu tovaru Kupujúceho v lehote do 14 kalendárnych dní. Lehota sa počíta od prvého dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru Predávajúcim. Ak tovar nebude vrátený v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4. Kupujúci stratí právo na odstúpenie od zmluvy.
7.    Predávajúci neakceptuje odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4. ak Kupujúci vráti tovar neúplný, poškodený, opotrebený, zamenený, resp. ak Kupujúci svojim konaním preukázateľne koná s cieľom úmyselne poškodiť Predávajúceho, resp. ak Kupujúci sa svojim konaním dopúšťa páchania trestného činu.
8.    V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 20 % z ceny tovaru, ktorý bol objednaný Kupujúcim v zmysle konkrétnej, individuálnej špecifikácie. Za individuálnu špecifikáciu klienta sa považuje minimálne jeden z nasledovných výberov : výber diamantu, diamantov, ďalej rozmer prsteňa ktorý je menší ako 52 a väčší ako 55, výroba konkrétneho šperku na zákazku mimo zverejnenej ponuky modelov na web stránke Predajcu.
9.    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť platbu v zmysle zálohovej faktúry najneskôr nasledujúci deň po jej doručení. Predávajúci v prípade výrazných zmien na trhu, resp. zmene kurzu USD/EUR  si vyhradzuje právo zmeny ceny objednaného tovaru v prípade, ak dôjde k úhrade kúpnej ceny po stanovenom termíne, resp. objednávku odmietnuť.
10.    Kupujúci je pri doručení zásielky povinný skontrolovať neporušenosť obalu v ktorom bola zásielka doručená a svojím podpisom deklarovať neporušenosť obalu na formulár doručovateľskej spoločnosti. V prípade zistenia poškodeného obalu v takom rozsahu, ktorý by vzbudzoval podozrenie z manipulácie s obsahom zásielky je Kupujúci povinný zásielku neprevziať, s kuriérom spísať písomný záznam a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Predajcu.
11.    Zodpovednosť za vzniknutý stav podľa bodu 10 tohto článku neznáša Predávajúci, v prípade vzniknutých škôd budú škody uplatnené na náklady doručovateľskej spoločnosti, resp. poistnej spoločnosti v zmysle poistenia zásielky.
12.    Zaplatením za tovar prechádza na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.

ČLÁNOK IV.

CENA

1.    Cena za tovar je zverejnená na web stránke www.3dgold.sk alebo v e-shop module. Ceny sú aktuálne a záväzné. Cena sa uvádza v EUR, V prípade šperkov na objednávku sa cena rieši dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim v zmysle konkrétnych cenových ponúk.
2.    Poštovné, balné a poistenie je neoddeliteľnou súčasťou ceny tovaru. Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu náklady na poštovné, balné a poistenie, pokiaľ sa nedohodlo inak.
3.    Cena tovaru je zverejnená vždy vrátane platnej DPH v danom čase v zmysle platnej legislatívy SR.

ČLÁNOK V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1.    Kupujúci uhradí Predajcovi cenu tovaru na základe zálohovej faktúry a to vo výške 100 % najneskôr v deň nasledujúci po dni doručenia zálohovej faktúry. Za deň uhradenia sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná v prospech účtu predávajúceho.
2.    Kupujúci môže vykonať platbu na základe zálohovej faktúry hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom v prospech bežného účtu Predávajúceho. Platby v hotovosti u Predajcu nie sú možné – Predávajúci neprevádzkuje registračnú pokladňu ani elektronickú registračnú pokladňu. Iné spôsoby platby predávajúci neprijíma.

ČLÁNOK VI.

DODÁVKA TOVARU  

1.    Diamanty a diamantové šperky sú zasielané spolu s certifikátmi a sprievodnou dokumentáciou ako cenný list.
2.    Zásielka je poistená v zmysle podmienok poskytovateľa kuriérskej služby.
3.    Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť osobu spôsobilú na prevzatie zásielky v čase doručenia zásielky.
4.    Zásielky budú doručené najneskôr do troch pracovných dní od expedície, o odoslaní zásielky je Kupujúci informovaný e-mailom. Zároveň  Kupujúci obdrží kód pre sledovanie zásielky prostredníctvom web portálu poskytovateľa kuriérskych služieb.
5.    Zásielka sa doručuje výhradne na adresu stanovenú kupujúcim kuriérskou službou. Za správnosť údajov v adrese doručenia nesie zodpovednosť Kupujúci. V prípade, ak je adresát iná osoba ako kupujúci, Predajca doručí zásielku na adresu uvedenú pre doručenie bez skúmania oprávnenosti prebrať zásielku adresátom. Za mylné adresy, neoprávnené prebratie zásielky a iné nedostatky v procese doručovania Predajca nezodpovedá. Osobný odber u Predajcu je možný jedine po osobnom dohovore.

ČLÁNOK VII.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.    Kupujúci podá reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:
Doručením reklamácie na e-mail : info@3dgold.
Doručením reklamácie na adresu  3D GOLD s.r.o.,so sídlom Hradská 20703/3x 82107 Bratislava-Vrakuňa.
2.    Každá reklamácia musí obsahovať číslo objednávky (číslo faktúry), popis zistených závad a foto-dokumentáciu.
3.    Predajca rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie kupujúceho e-mailom, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
4.    Reklamácia vrátane odstránenia závad bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predajca s Kupujúcim nedohodne z objektívnych dôvodov  na dlhšej lehote.
5.    Reklamovaný tovar musí byť dopravený na adresu  3D GOLD s.r.o. so sídlom Hradská 20703/3x 82107 Bratislava-Vrakuňa. Dopravu zabezpečuje a hradí Kupujúci.
6.    V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá Kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavovaním reklamácie a súčasne ani Predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany Kupujúceho nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá predpokladať, že sa z jeho strany jedná o zneužitie práv).
7.    Na priebeh vybavovania reklamácie sa môže Kupujúci informovať telefonicky, poštou alebo elektronickou poštou na info@3dgold.sk
8.    Reklamácia sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie tovaru vyvolané mechanickým, tepelným, chemickým alebo iným vplyvom, v dôsledku neodborného zásahu Kupujúceho alebo tretej osoby. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenia v dôsledku prirodzeného opotrebenia šperku vplyvom každodenného užívania šperku. Reklamačné konanie sa nevzťahuje na straty diamantov, drahokamov alebo polodrahokamov zo šperkov.
9.    Kupujúci berie na vedomie, že foto-dokumentácia k šperkom zverejnená na web stránkach Predajcu je ilustračná. Rozdiel medzi ilustračnou foto-dokumentáciou a vyrobeným šperkom nie je dôvod na reklamáciu.

ČLÁNOK VIII.

EVIDENCIA ÚDAJOV A OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

1.    Prevádzkovateľ internetovej stránky www.3dgold.sk sa riadi pri získavaní údajov podľa Zákona 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.  Podmienky ochrany, zberu a manipulácie s osobnými údajmi sú zverejnené na web stránke www.3dgold.sk, v sekcii Ochrana osobných údajov.
2.    O výmaz údajov evidovaných nad rámec zákonných povinností Predajcu (účtovníctvo) je možné požiadať poštou alebo elektronickou poštou ( info@3dgold.sk ).

ČLÁNOK IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZÁRUKY, VRÁTENIE TOVARU

1.    Zodpovednosť za prepravu zásielky preberá doručovateľská spoločnosť v zmysle obchodných podmienok o doručovaní zásielok.
2.    Predajca nenesie zodpovednosť za stratu diamantov, drahokamov zo šperkov vplyvom mechanického poškodenia šperkov, neodbornou manipuláciou so šperkom na strane Kupujúceho.
3.    Predajca poskytuje na diamantové šperky záruku v dobe trvania 5 rokov. Záruka sa vzťahuje na vady šperkov, ktoré obmedzujú užívateľa v užívaní šperku. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie šperkov. V prípade úpravy šperkov – zväčšenie/zmenšenie prsteňov túto službu poskytuje predajca bezplatne. Na ostatný tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle legislatívnych podmienok SR.
4.    Predajca poskytuje na certifikované diamanty doživotnú záruku, ktorá sa týka pravosti diamantu a jeho kvality, jeho stálosti a nemennosti parametrov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie diamantu neodbornou manipuláciou s diamantom.
5.    Kupujúci má právo vrátiť tovar do 14 dní od jeho prevzatia v zmysle článku III, bod 5 až 8.
6.    Predajca na svojej web stránke zverejňuje pravdivé informácie ku konkrétnym tovarom. Fotodokumentácia ku šperkom vystihuje dizajnové stvárnenie, s minimálnymi odchýlkami v závislosti od výberu veľkosti diamantu, resp. veľkosti prsteňa. Fotodokumentácia k šperkom obsahuje presný popis šperku zobrazeného na fotkách. Fotodokumentácie je zhotovená nafotením reálnych šperkov, resp. špeciálnym modelovacím softwérom využívaným v tvorbe prezentačných dokumentov k šperkom ilustrujúci vernú podobu fyzickej podoby šperku. Kupujúci berie na vedomie, že fotodokumentácia k šperkom je ilustračná. Rozdiel medzi ilustračnou fotodokumentáciou a vyrobeným šperkom nie je dôvod na reklamáciu.

ČLÁNOK X.

ZMENA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.    Predajca je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky meniť a dopĺňať pod podmienkou zverejnenia platného úplného znenia na adrese www.3dgold.sk.

ČLÁNOK XI.

ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2.    Príslušnosť súdov sa riadi Zákonom č. 99/1963 Zb., v platnom znení – Občiansky súdny poriadok.
3.    Právne vzťahy, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sa riadia platnou legislatívou v SR.

ČLÁNOK XII.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1.    Pravosť diamantov je garantovaná certifikátom, ktorý obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu. Číslo certifikátu je jedinečné a viaže sa ku konkrétnemu diamantu. Predávajúci predáva a obchoduje jedine s diamantmi, ktoré boli certifikované v renomovaných svetových gemologických laboratóriách, čo umožňuje Kupujúcemu takto kúpený diamant predať bez problémov kdekoľvek vo svete. Toto sa vzťahuje na diamanty od 0,20 karát a viac. Pri diamantoch menších ako 0,19 karát, vrátane, Predávajúci vystavuje doklad o kvalite diamantu.
2.    V prípade poškodenia certifikátu môže Kupujúci požiadať inštitúciu, ktorá certifikát vydala o vydanie nového rovnopisu certifikátu. Takéto konanie prebieha mimo účasti Predávajúceho a výhradne na náklady Kupujúceho. Za pravdivosť údajov kvality diamantu uvedené v certifikátoch gemologických laboratórii Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
3.    Na zhodnotenie investície (nárast ceny diamantov v priebehu určitého obdobia) Predávajúci neposkytuje žiadne záruky.
4.    Predávajúci negarantuje výkup diamantov ani sprostredkovanie ich následného predaja.

ČLÁNOK XIII.

LEHOTA A SPÔSOB PREBRATIA DAŇOVÉHO DOKLADU

1.    Daňový doklad je vystavený a doručený Kupujúcemu spoločne s dodávkou tovaru.

ČLÁNOK XIV.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

1.    Registrácia : Obchodná spoločnosť zapísaná na okresnom úrade Bratislava Číslo živnostenského registra: 110-278153
2.    Zodpovedná osoba za obchod a e-shop : Gagik Astvatsatryan
3.    Prevádzková doba pre telefonickú komunikáciu : Po – Pia, 9.00 – 15.00
4.    Na otázky zaslané elektronickou poštou reagujeme do 2 pracovných dní pokiaľ sa týkajú obchodných prípadov. Na všeobecné dotazy reagujeme v individuálnej lehote stanovenej podľa povahy korešpondencie.